මහනුවර “කාලය ඇවිත්” ප්‍රදර්ශනයට ‘කියවන මුද්දර’

ඉතිහාසය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාදීමේ අරමුණින් සංවිධානය කරනු ලබන “කාලය ඇවිත්” ජංගම කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශනය 2023 සැප්තැම්බර් 15 සිට 21 දක්වා මහනුවර ඊ. එල්. සේනානායක පුස්තකාල පරිශ්‍රයේදී. කලාව, සංස්කෘතිය, සිනමාව, ඩිජිටල් ප්‍රදර්ශන…

Loading

Read More

The Secret Stamp Chain Challenge

රහස් මුද්දර දාම අභියෝගය . එය කුමක් ද? සූදානම්ද? දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න -> https://forms.gle/MN1pnSGyQg3SUxEB9 இரகசிய தபால் முத்திரை சங்கிலி சவால் அப்படி என்ன சவால்? நீங்கள் தயாரா? இப்போது பதிவு செய்யவும் What is it? Ready?…

Loading

Read More

Project by Ceylon Collectors Club in Bandarawela

held on 3rd February 2023 හෙට රටටම වැදගත් දවසක් වගේ අද අපිට හුඟක් වැදගත් දවසක්..සමූහයක් විදියට අපෙ සමාජීය වගකීම සහ වගවීම වෙනුවෙන් අපිට එකතු වෙන්න පුළුවන් උනා. වර්තමානයේ පැන නැගී…

Loading

Read More