ශ්‍රී ලංකාවේ සම්භාවනීය පුද්ගලයෝ: ආනන්ද සමරකෝන්

ආනන්ද සමරකෝන් මහතා 1911 ජනවාරි මස 13 වන දින කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාදුක්ක වටරැක ලියන්වල නම් ග්‍රාමයේදී උපත ලැබීය. ඔහුගේ පියා වන සැමුවෙල් සමරකෝන් මහතා එවකට යුරෝපීයයන් සතුව පැවති මතුරට සමූහ…

Loading

Read More