මහනුවර “කාලය ඇවිත්” ප්‍රදර්ශනයට ‘කියවන මුද්දර’

ඉතිහාසය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාදීමේ අරමුණින් සංවිධානය කරනු ලබන “කාලය ඇවිත්” ජංගම කෞතුකාගාර ප්‍රදර්ශනය 2023 සැප්තැම්බර් 15 සිට 21 දක්වා මහනුවර ඊ. එල්. සේනානායක පුස්තකාල පරිශ්‍රයේදී.

කලාව, සංස්කෘතිය, සිනමාව, ඩිජිටල් ප්‍රදර්ශන හා තැපැල් මුද්දරය හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය හා විවිධත්වය අත්විඳින්න ඔබත් එන්න.


இலங்கையின் வரலாறு தொடர்பான மீள்பார்வை ஒன்றை வழங்கும் நோக்கில் இது நேரம் பற்றியது என்ற தொனிப்பொருளில் நடமாடும் அருங்காட்சியக கண்காட்சி. 2023 செப்டம்பர் 15 முதல் 21 வரை கண்டி E.L. சேனநாயக்க நூலக வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது.

இதில் கலை, கலாச்சாரம், சினிமா, டிஜிட்டல் கண்காட்சிகள் மற்றும் அஞ்சல் தலைகளினூடாக இலங்கையின் வரலாறு மற்றும் பன்முகத்தன்மையின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்க.


“It’s about time”, a mobile museum exhibition organised with the aim of providing a glimpse back into the history of Sri Lanka. The exhibition runs from 15th to 21st September 2023 at Kandy E.L. Senanayake Library premises.

Experience the history and diversity of Sri Lanka through art, culture, cinema, digital exhibitions and postage stamps.

Source: Samantha Niroshana Peiris

Images via fb post: මහනුවරට “කාලය ඇවිත්”

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *