“කියවන මුද්දර” කඳාන ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයට (De Mazenod College)

– නිරෝෂණ පීරිස් (කියවන මුද්දර) Words and Images Source: fb page 2023 ජාතික කියවීමේ මාසය වෙනුවෙන් පාසල් පුස්තකාල සතිය සහ පුස්තකාල දින ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩසටහන් යටතේ “ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයේ” පුස්තකාල…

Loading

Read More