සතුට පිරුණ මුද්දර – Maradana St Joseph college

මරදාන ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලයේ පැවති මුද්දර එකතුකිරීමේ විනෝදාංශය පිලිබදව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවේ අවස්තා.

Source: fb page

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *