‘මුද්දර මිතුරෝ’ stamp club of Uyana Kanishta

Uyana Kanishta Vidyalaya in Moratuwa created its first stamp club in 23rd November 2023 as we (philately.lk) conducted our very first pilot workshop to educate the students about stamp collecting and how to be a philatelist.

මුද්දර සංගමයේ නම – මුද්දර මිතුරෝ

දැනට සිටින සාමාජිකයින් – 60

මුද්දර සංගමය පිහිට වූ පසු කල ක්‍රියාකාරකම්

  • සිසු මුද්දර පොත් පරික්ෂාව
  • මුද්දර ඇලවීම හා හුවමාරුව පිලිබදව සාකච්චා කරන ලදී

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *