පාසල් මුද්දර සමාජ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන -ගාල්ල

බටේමුල්ල ජාතික පාසල – ගාල්ල

සම්පත් දායකත්වය – ගාල්ල තැපැල් අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන උපදේශිකා දිල්කා සේනානායක මහත්මිය

Source: fb page

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *