මාතර මුද්දර දැක්ම 2019

මාතර මුද්දර දැක්ම සමාරම්භය සහ පලාත් පුශ්ප මුද්දර නිකුත් කිරීමේ උත්සවය මාතර ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේ දී ආරම්භ විය (13th December 2019)

Source: fb page

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *