මුද්දරයෙන් ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ දරුවෝ

මුද්දරයෙන් ජාත්‍යන්තරය ජයගත් අපේ දරුවෝ… – නැගිටිමු ශ්‍රී ලංකා – (24-08-2023) The article about their exhibits was published in our site and can be viewed via this link: https://philately.lk/article/eps-student-winners-nz2023-stamp-fair/

Loading

Read More

New Video: මුද්දරයෙන් බහුසංස්කෘතික සමාජය දකිමු

මුද්දර විනෝදාංශය නැතිනම් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ මුද්දර එකතුකිරීම සඳහා ෆිලටලි (philately) නම් පාරිභාෂිත වදන භාවිතා කරනවා. එයින් පොදුවේ තැපැල් මුද්දර සහ ඒ ආශ්‍රිත අයිතම එකතු කිරීමත්, තැපැල් ඉතිහාසය පිළිබඳ අධ්‍යයනයත් හැඳින්වෙනවා….

Loading

Read More