සතුට පිරුණ මුද්දර – කෝට්ටේ ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලීය මුද්දර සමාජය

සතුට පිරුණ මුද්දර සමඟ කෝට්ටේ ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලීය මුද්දර සමාජයේ දරුවන් දැනුම බෙදාගනිමින් විනෝදවූවා.

Images courtesy: Ananda Sastralaya Photography Society

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *